Oro se do bheatha abhaile
(trad. Irish)  
 

[ Chorus ]
Oro, se do bheatha abhaile,
Oro, se do bheatha abhaile,
Oro, se do bheatha abhaile
Anois ar theacht an tsamhraidh.

'Se do bheatha, a bhean ba leanmhar,
do ba e ar gcreach tu bheith i ngeibheann,
do dhuiche bhrea i seilbh meirleach,
is tu diolta leis na Gallaibh.

[ Chorus ]

Ta Grainne Mhaol ag teacht thar saile,
oglaigh armtha lei mar gharda,
Gaeil iad fein is ni Gaill na Spainnigh,
is cuirfidh siad ruaig ar Ghallaibh.

[ Chorus ]